پارسیان برچسب - برچسب کاغذی و برچسب فیلمی پارسیان برچسب - برچسب کاغذی و برچسب فیلمی

چاپ افست

یکشنبه 21 آبان 1396     چاپ       541 بازدید

چاپ افست از خدمات پارسیان برچسب می باشد. برای بهرهمندی از چاپ افست با پارسیان برچسب تماس بگیرید.
نوشته ها و تصاویر روی سطح لاستیکی یک سیلندر در حال چرخش برگردان می شود و سپس آنرا با فشار استوانه دیگر روی کاغذ چاپ می کنند. دستگاه چاپ افست معمولی شامل سه سیلندر است که نخست آنچه باید چاپ شود روی صفحه فلزی نازک به نام زینک منتقل می شود. زینک طوری توسط مواد شیمیایی حساس شده است که تنها مرکب آن جذب قسمتهای حکاکی شده می شود این زینک که به دور سیلندر اول پیچیده شده طرح خود را بر اثر فشار روی پوشش لاستیکی سیلندر دوم منتقل می کند و برچسب سفید که به طور متوالی دور سیلندر سوم در حال حرکت است. مطالب را از روی سیلندر لاستیکی دوم می گیرد.


RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات